Algemene verkoopvoorwaarden van Livingprojects B.V.

Inschrijfnummer K.v.K. voor West-Brabant: 20084360

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES
1.          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van verkoop, alle overeenkomsten van verhuur en/of gespreid betalen alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Livingprojects  B.V., gevestigd te Breda, hierna te noemen "Livingprojects”.
2.          De koper c.q. huurder c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3.          De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop)voorwaarde van de wederpartij wordt door Livingprojects uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.          Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5.          Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per Whatsapp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6.          Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle licht-, geluid- en  beeldapparatuur, alsmede alle aanverwante producten en materialen,  die Livingprojects verkoopt of verhuurt, alsmede de aan de levering en verhuur verbonden werkzaamheden, waaronder het verstrekken van adviezen in de ruimste zin des woords.
7.          Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden met ingang van 1 mei 2021. Alle voorafgaande versies komen per deze datum te vervallen.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1.          Mondelinge afspraken binden Livingprojects eerst nadat deze schriftelijk door Livingprojects zijn bevestigd dan wel zodra Livingprojects met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2.          Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Livingprojects bindend.
3.          In het geval in de technische specificatie wordt verwezen naar UAV 2012 of soortgelijke set algemene voorwaarden geldt dat deze lager in rangorde komt. Oftewel, de algemene voorwaarden van Livingprojects zijn leidend bij mogelijke tegenstrijdigheden.

ARTIKEL 3: WERKZAAMHEDEN LIVINGPROJECTS
1.          Wat precies onder de werkzaamheden valt van Livingprojects wordt omschreven in de offerte en/of de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging. Livingprojects voert de volgende werkzaamheden uit naast het leveren (d.m.v. verkoop, verhuur of gespreid betalen) van diverse producten. Strategie & creatie, engineering, installatie & programmering, montage, service & onderhoud, reparatie, software-updates, remote management. Daarnaast is Livingprojects partner van Signify. Ook levert Livingprojects hardware met en zonder CE certificering, stelt installatietekeningen op, voert projectmanagement en verzorgt de assemblage.  
2.          Livingprojects verzorgt geen installatiewerkzaamheden, maar stelt wel -indien overeengekomen- een installatietekening op voor de installateur. De door de wederpartij ingeschakelde installateur is zelf verantwoordelijk voor de installatie volgens tekening. De installateur is als deskundige gehouden om te waarschuwen als hetgeen op tekening staat niet juist is dan wel schade veroorzaakt. Een verkeerd gebruik of uitleg van de door Livingprojects vervaardigde installatietekening komt altijd voor rekening en risico van de wederpartij dan wel de door haar ingeschakelde derden. 
3.          Ingeval van engineering, installatie en programmering gaat Livingprojects ervan uit dat een derde partij de benodigde bekabeling voor bijvoorbeeld een 230V en data voorzieningen levert en aanbrengt. Dit is alleen anders indien dit expliciet in de overeenkomst met Livingprojects is opgenomen.
4.          Livingprojects is niet bekwaam in bouwkundige voorzieningen. Deze werkzaamheden zijn dan ook uitgesloten van de overeenkomsten en diensten van Livingprojects. Livingprojects levert geen hoogwerkers of steigers om op een hoogte te werken van meer dan 3 meter, tenzij dit expliciet in de overeenkomst anders is vermeld. 
5.          De service-overeenkomst dekt geen herstelacties ten gevolge van vandalisme, beschadigingen door externe factoren en/of derden, overmacht, bliksem, diefstal, brand, kortsluiting anders dan door Livingprojects veroorzaakt en verkeerd gebruik van producten of diensten van Livingprojects.
6.          De vergoeding voor servicewerkzaamheden is jaarlijks verschuldigd. Daarna kan deze jaarlijks worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
7.          In de webshop is het mogelijk de volgende producten en diensten af te nemen: koop van diverse producten zonder hulp & advies, koop van producten met hulp & advies en/of programmeerhulp en een lichtberekening. Deze hulp is afgebakend en houdt in dat een kant-en-klaar advies wordt verstrekt.
8.          Livingprojects verzorgt ook UV-C advies & ontwerp, onderhoud, certificering & installatie, service & onderhoud voor UV-C (UV-C basis, all-in, eenmalig onderhoud / UV-C zeker, UV-C zeker + en UV-C all-in abonnement). In dat geval geldt dat de productomschrijvingen van UV-C tevens gelden. Voor de Virobuster gelden ook aparte productvoorwaarden. 
9.          In sommige gevallen wordt een drie-partijen-overeenkomst gesloten met een financierder. Dan wordt door middel van lease een huurkoopconstructie toegepast waarbij Livingprojects de installatie levert en onderhoudt, maar de eigendom wordt gefinancierd door middel van een leaseconstructie. In dat geval wordt de wederpartij nog geen eigenaar, maar wordt een maandelijks maandbedrag betaald.  

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN, OFFERTES
1.          Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Livingprojects zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Livingprojects het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.          De door Livingprojects gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, bancaire transactiekosten, administratiekosten, orderkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
3.          Bij binnenlandse orders van netto minder dan € 350,-- gelden orderkosten van € 15,--, tenzij het pakket groter is dan 1,25 meter of zwaarder is dan 25 kg. In dat geval worden de werkelijke orderkosten doorberekend. Voor buitenlandse orders gelden afwijkende orderkosten die aan de betreffende wederpartij bij hun eerste opdracht bekend worden gemaakt. In geval van aanschaf via de webshop geldt hetgeen in de webshop ter zake verzendkosten is vermeld.
4.          Een samengestelde prijsopgave verplicht Livingprojects niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
5.          Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
6.          Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen en nieuwe opdrachten.
7.          Getoonde en/of verstrekte voorbeelden of modellen, demo’s, Mock-ups alsmede opgaven van afmetingen, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Livingprojects zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.          De in het vorige lid genoemde voorbeelden en modellen blijven te allen tijde eigendom van Livingprojects en dienen op eerste verzoek van Livingprojects te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9.          Livingprojects heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Livingprojects de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
10.         Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., dan wel wijzigingen plaatsvinden ten aanzien van andere relevante factoren als valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven en overige heffingen en/of belastingen, is Livingprojects gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door Livingprojects en/of door haar ingeschakelde derden en/of toeleveranciers in werking treden dan is Livingprojects gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
11.         Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Livingprojects het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Livingprojects.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1.          De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a.          de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Livingprojects gewenste vorm aan Livingprojects ter beschikking worden gesteld;
b.          de zaken waaraan werkzaamheden dienen te worden verricht, op het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van Livingprojects;
c.          Livingprojects op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
d.          de door de wederpartij aan Livingprojects verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
e.          de door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Livingprojects hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
f.           Livingprojects binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien Livingprojects haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
g.          Livingprojects tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, (beveiligde) opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
h.          de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen e.d.;
i.           Livingprojects voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij;
j.           op de locatie waar Livingprojects en/of de door Livingprojects ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door Livingprojects en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
k.          derden die - al dan niet voor het verrichten van werkzaamheden - aanwezig zijn op de locatie waar de werkzaamheden verricht worden geen schade kunnen toebrengen aan zaken van Livingprojects. De wederpartij staat er voor in dat de eventuele schade, die door derden zijn veroorzaakt, te vergoeden;
l.           er sprake is van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende risico's;
m.         de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van Livingprojects opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
2.          De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Livingprojects voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3.          Livingprojects zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.
4.          De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Livingprojects tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
5.          Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van Livingprojects bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter reparatie c.q. onderhoud onder het beheer van Livingprojects bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.
6.          Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Livingprojects gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 7: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN
1.          Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Livingprojects haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2.          Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Livingprojects per transactie worden gefactureerd.
3.          Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van (op)levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Livingprojects verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.
4.          In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
5.          Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Livingprojects te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.          In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken (ook via de webshop) voor risico van Livingprojects is, maar voor rekening van de consument.
7.          Indien het vanwege een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet worden afgehaald wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, behoudt Livingprojects zich het recht voor de zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Livingprojects in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij Livingprojects uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
8.          Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Livingprojects het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Livingprojects is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen.
9.          Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
10.         Livingprojects is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

ARTIKEL 8: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN
1.          Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de zaak gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
2.          Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak - voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Livingprojects.
3.          Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak, hebben geen invloed op de oplevering van het door Livingprojects verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
4.          Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. In geval partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Livingprojects is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening van Livingprojects komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
5.          In geval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 8  van deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 9: INSPECTIE EN RECLAMES
1.          De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleiding bon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, schriftelijk aan Livingprojects te worden gemeld.
2.          Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden - dienen per aangetekend schrijven onmiddellijk  maar in ieder geval binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk aan Livingprojects te worden gemeld. De reclames c.q. klachten dienen in alle gevallen binnen 1 jaar na (op)levering aan Livingprojects te worden gemeld.
3.          Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Livingprojects kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht en vervalt het recht van reclame.
4.          Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
5.          Livingprojects dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt, dat Livingprojects ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van Livingprojects indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
6.          In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Livingprojects te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
7.          Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.
8.          In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

ARTIKEL 10: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST
1.          Livingprojects kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)levertermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2.          Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Livingprojects niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Livingprojects gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3.          Indien Livingprojects c.q. de door haar ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is Livingprojects gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
4.          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Livingprojects niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Livingprojects met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Livingprojects zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Livingprojects heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Livingprojects verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
5.          Alle onkosten welke door Livingprojects worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 11: VERPAKKING, VERZENDING EN EMBALLAGE
1.          Livingprojects verbindt zich jegens de wederpartij om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De wederpartij draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering. Dit geldt ook bij verkoop via de webshop.
2.          Tenzij anders afgesproken, geschiedt de levering af magazijn Livingprojects te Breda.
3.          Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn.
4.          De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van Livingprojects en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.
5.          Livingprojects is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij de wederpartij in rekening te brengen. Livingprojects is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht. Een en ander, mits de emballage franco geretourneerd is binnen een door Livingprojects bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.
6.          Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
7.          Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is Livingprojects gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Livingprojects kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

ARTIKEL 12: VERBOD OVERNAME PERSONEEL EN GEDETACHEERDEN
1.          Het is de wederpartij, gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Livingprojects die bij de uitvoering van overeenkomst -anders dan via de webshop- betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
2.          Het is de wederpartij in geval van detachering niet toegestaan deze personen gedurende de looptijd van de detachering tot één jaar na beëindiging daarvan in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
3.          De wederpartij verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van één bruto jaarsalaris bij overtreding van de onder 1 en 2 genoemde verplichting.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES
1.          Livingprojects kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht. Indien zij als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aansprakelijk zou zijn, is zij slechts gehouden tot vergoeding van door de wederpartij of derden geleden directe materiële schade.
2.          Zij is  nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de wederpartij of derden, met inbegrip van overlijdens- en materiële en immateriële letselschade, bedrijfs- of milieuschade, winstdervingen en/of stagnatieschade en overige gevolgschade.
3.          De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Livingprojects, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
4.          Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Livingprojects, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
5.          Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
6.          Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Livingprojects in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Livingprojects hiervoor verzekerd is.
7.          Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Livingprojects zich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
8.          Livingprojects staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; zij kan geen garantie geven over de ‘beleving’ ter zake licht en geluid van het geleverde, nu deze afhankelijk is van akoestiek, persoonlijke voorkeuren en andere omstandigheden. Ook de feitelijke levensduur van het geleverde kan nimmer worden gegarandeerd. The WOW-factor is een subjectief begrip door de wederpartij zelf te bepalen, maar waarvoor Livingprojects niet verantwoordelijk kan zijn. Livingprojects is niet aansprakelijk voor verwachtingen omtrent het energieverbruik/duurzaamheid van het product. De wederpartij vrijwaart Livingprojects uitdrukkelijk van deze eigenschappen.
9.          Garanties op producten van directe leveranciers van Livingprojects worden alleen verstrekt indien dit expliciet in de overeenkomst zelf is opgenomen. En enkel voor de duur die daarin genoemd staat. Het is mogelijk om een aanvullende garantie overeen te komen dan wel om de garantietermijn te verlengen. Ook dit is alleen mogelijk door dit in de overeenkomst expliciet op te nemen. Bij productgarantie wordt altijd de voorgeschreven duur van de fabrikant gevolgd, tenzij anders weergegeven in de overeenkomst. Bij een systeemgarantie geldt een maximale termijn van 3 maanden op de werkzaamheden en het materiaal, tenzij anders in de overeenkomst aangegeven.
10.         Garantie geldt alleen bij normaal gebruik, normale omstandigheden en slechts waartoe de zaak is bestemd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
11.         Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Livingprojects zich voor de eigenschappen van deze materialen op de informatie die de fabrikant van deze materialen hierover verstrekt. Zo door Livingprojects geleverde materialen c.q. zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Livingprojects zal de wederpartij hierover informeren.
12.         Op door de wederpartij voorgeschreven materialen c.q. onderdelen e.d. en/of eerder gebruikte (2e hands) materialen c.q. onderdelen e.d., die voor de reparatie c.q. het onderhoud zijn aangewend, wordt door Livingprojects geen garantie verleend.
13.         Livingprojects kan niet tegen de verwerkings- en productvoorschriften ingaan die zij van haar leveranciers opgelegd heeft gekregen. Als partner van onder meer Vari-Lite, UV-C en Signify kan Livingprojects geen afwijkingen accepteren van de wederpartij. De wederpartij vertrouwt op het deskundige advies van Livingprojects dan wel samenwerkingspartner/leverancier. In het geval de wederpartij afwijkt vervallen de garanties.
14.         In het geval de wederpartij weigert om een demo of Mock-up af te nemen dan wel de demoversie goed te keuren, is Livingprojects jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor afwijkingen van dit demo of model. 
15.         De wederpartij verliest diens rechten jegens Livingprojects, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Livingprojects tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a.          voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Livingprojects strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
b.          voormelde schade is ontstaan door fouten door de wederpartij of door zijn/haar ingeschakelde derden, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Livingprojects zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c.          voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Livingprojects;
d.          voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Livingprojects;
e.          voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd;
f.           voormelde schade is ontstaan door onderbrekingen of onregelmatige spanning, het ontbreken van “schone voeding” danwel een onbetrouwbaar netwerk.

ARTIKEL 14: BEPALINGEN INZAKE HUUR EN VERHUUR VAN ZAKEN
1.          Dit artikel is slechts van toepassing op iedere overeenkomst van verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen Livingprojects en de wederpartij en betrekking hebbend op alle door Livingprojects te huur aangeboden zaken.
2.          De huurperiode, de huurprijs, eventueel de afwijkende annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot de te verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.
3.          Livingprojects is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.
4.          De wederpartij dient de gehuurde zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij zo snel mogelijk - maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de gehuurde zaken - aan Livingprojects door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
5.          Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of installatiewerkzaamheden buiten de schuld van Livingprojects alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.
6.          De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.
7.          Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van Livingprojects.
8.          Defecten aan de gehuurde zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan Livingprojects te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
9.          Herstel van schade c.q. defecten mag alleen worden uitgevoerd door dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Livingprojects.
10.         Livingprojects is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat Livingprojects of diens gemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt verleend.
11.         De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in de staat zoals de gehuurde zaken door de wederpartij werden ontvangen - behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d. - en in de emballage waarin het is aangeleverd, te retourneren.
12.         Indien de wederpartij niet in staat is om, om welke reden dan ook, de gehuurde zaken aan Livingprojects te retourneren, is de wederpartij aan Livingprojects een schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.
13.         Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Livingprojects op volledige schadevergoeding.
14.         De wederpartij heeft het recht om bij de inspectie na retournering van de gehuurde zaken aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer herstel van de gebreken, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals de gehuurde zaken door de wederpartij werden ontvangen - behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d.- komen voor rekening van de wederpartij. Een en ander, onverminderd het recht van Livingprojects op vergoeding van schade en andere kosten.
15.         De wederpartij dient de gehuurde zaken gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijk risico's, zoals bijvoorbeeld schade, verlies en tenietgaan van de gehuurde zaken. Indien de gehuurde zaken verloren gaan of onherstelbare schade oplopen, is de wederpartij een door Livingprojects te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.
16.         Livingprojects is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de wederpartij zelf, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Livingprojects, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
17.         De wederpartij vrijwaart Livingprojects tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door Livingprojects via verhuur ter beschikking gestelde zaken.
18.         De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Livingprojects. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde zaken onder te verhuren dan wel - al dan niet tegen betaling - aan derden in gebruik af te staan.
19.         Ingeval van beslaglegging op de gehuurde zaken, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Livingprojects te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van Livingprojects.
20.         Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voor Livingprojects en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.

ARTIKEL 15: EXTERNE FINANCIERING: HUUR EN GESPREID BETALEN
1.          Het is ook mogelijk dat sprake is van externe financiering door middel van een huur- of huurkoopconstructie (operational of financial lease). Huurkoop wordt ook wel omschreven als gespreid betalen. In dat geval treedt Livingprojects enkel op als bemiddellaar. Dan wordt er een drie-partijen-overeenkomst gesloten waarbij Livingprojects enkel de installatie levert en zorgdraagt voor het onderhoud. Een derde partij wordt eigenaar van de installatie. Deze producten van externe financiering in de vorm van huur of gespreid betalen wordt altijd gesloten onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring en ondertekening van een externe financierder. Livingprojects wordt in die gevallen geen eigenaar van de installatie van de zaken of het project.  
2.        Al hetgeen in artikel 14, de leden 1 t/m 6, 8 t/m 10 en 16 staat omschreven over huur, geldt ook voor de rechtsverhouding koop op afbetaling (gespreid betalen) of huur via een externe financierder.

ARTIKEL 16: SERVICE & ONDERHOUD

1.          De serviceovereenkomst omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onderhoud aan het product en/of randapparatuur dat volgens de richtlijnen en onderhoudssystematiek van de fabrikant van het product dient te worden uitgevoerd. Livingprojects verzorgt drie soorten onderhoud: correctief, preventief en een combinatie van beiden.
2.          Van de onderhoudsfrequentie volgens de fabrikant kan door het Bedrijf worden afgeweken.
3.          Het onderhoud per product of zaak geschiedt periodiek op basis van het soort en type, met inachtneming van algemeen in de branche geaccepteerde normen voor het veilig en doelmatig laten functioneren van het product of de zaak. Het is aan de wederpartij om voor toegang voor medewerkers van Livingprojects zorg te dragen. De wederpartij draagt er zorg voor dat zo veel mogelijk aaneengesloten gewerkt kan worden tijdens normale werktijden.  
4.          Tot het onderhoud wordt tenminste gerekend:
a. Het periodiek onderhoud aan respectievelijk inspecteren van het product conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant.
b. Het onderhoud per product geschiedt éénmaal per 24 maanden afhankelijk van de productvoorwaarden.
c. Het inspecteren van de randapparatuur, bestaande uit een visuele inspectie.
d. Het opmaken van een inspectierapport ten behoeve van de klant.
5.          Niet tot de onderhoudsbeurt en/of storingsbeurt behoren de navolgende werkzaamheden:
a. niet door Livingprojects geleverde producten.
6.          Het navolgende valt niet onder de ter zake de serviceovereenkomst overeengekomen tarieven, en wordt in geval van herstel c.q. vervanging bij afzonderlijke factuur door Livingprojects aan de wederpartij in rekening gebracht:
a. het eventuele benodigde gebruik van een hoogwerker.
b. verplichtingen als vermeld in artikel 6.

ARTIKEL 17: STORINGEN
1.          Livingprojects is in geval van storingen 24 uur per dag bereikbaar.
2.          Ingeval van storingen aan een product en / of randapparatuur zal Livingprojects binnen 24 uur na de melding van de storing trachten de storing te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt.
3.          Bij storingen die onder de garantiebepalingen vallen van een leverancier en / of fabrikant dient de wederpartij het garantiebewijs te tonen aan de medewerker van Livingprojects. Indien de wederpartij het garantiebewijs niet kan tonen, is de wederpartij de kosten van het verhelpen van de storing aan Livingprojects verschuldigd.
4.          Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan Livingprojects buiten de serviceovereenkomst.
5.          In geval van onterechte storingsmeldingen kan Livingprojects voorrijkosten in rekening brengen.
6.          Onder onterechte storingsmeldingen worden meldingen verstaan zoals ten aanzien van storingen die:
a. het gevolg zijn van een defecte elektrische zekering of hoofdschakelaar.
b. het gevolg zijn van het niet aanwezig zijn van spanning, als er geen “schone” voeding aanwezig is;
c. het gevolg zijn van het onjuist instellen of verwerken;
d. betrekking hebben op het verzetten van tijdklokken naar zomer- respectievelijk wintertijd;
e. het gevolg zijn van capaciteitsproblemen aan de installatie;
f. het gevolg zijn van blikseminslag, brand, kortsluiting, bevriezing en of hemelwater-lekkage;
g. het gevolg zijn van het niet of niet voldoende zijn uitgevoerd van door Livingprojects geadviseerde reparaties en/of door Livingprojects geadviseerde vervanging van onderdelen.
7.                De leverancier van het platform is verantwoordelijk voor het op afstand kunnen inloggen.

ARTIKEL 18: VOOR DE CONSUMENT
1.          De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling via de webshop binnen veertien dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
2.          Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt.
3.          De consument kan een herroepingsformulier van Livingprojects gebruiken. Livingprojects is gehouden dit terstond na de vraag van de consument aan de wederpartij ter beschikking te stellen. 
4.          Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan Livingprojects retourneren, conform de door Livingprojects verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.          Indien de consument een bestelling plaatst  worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand. Deze gegevens worden bewaard om historie voor wat betreft afgenomen producten en materiaalcodes te kunnen inzien en terugvinden bij eventuele latere bestellingen. Wanneer deze gegevens niet bekend zijn, ligt alle verantwoordelijkheid t.a.v. een gekozen product of dienst bij de consument, nooit bij Livingprojects.
6.          Livingprojects zal gegevens niet verstrekken aan derden, respecteert de privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens. Livingprojects maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst welke zorgvuldig wordt bijgehouden. De consument kan op ieder moment besluiten hier niet in te willen worden opgenomen. Wanneer dit kenbaar wordt gemaakt aan Livingprojects, zullen de gegevens uit de mailinglijst gehaald worden. Zie hiervoor ‘privacyverklaring, cookies en disclaimer’ op de website, welke tevens is geaccordeerd door de consument bij het bezoek aan de website.  

ARTIKEL 19: VERGUNNINGEN
1.          Livingprojects regelt in principe geen vergunningen voor zaken of projecten, tenzij expliciet overeengekomen.
2.          Ter zake het indienen van een aanvraag voor een vergunning kan Livingprojects niet garanderen dat deze vergunning ook op de aanvraag wordt verleend en/of een verleende vergunning in stand zal blijven. Indien een vergunning wordt geweigerd of een verleende vergunning niet in stand blijft, blijven de met Livingprojects overeengekomen vergoedingen en kosten verschuldigd en is Livingprojects geenszins aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet verlenen of niet in stand blijven van de vergunning.
3.          Bij het indienen van een vergunningsaanvraag kunnen leges of heffingen verschuldigd zijn welke voor rekening van de wederpartij komen.
4.          Indien ten behoeve van het aanvragen van een vergunning een beroep gedaan dient te worden op derden, waaronder op architecten, deskundigen en/of juristen, komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij.
5.          De opdracht voor het aanvragen van een vergunning omvat het opstellen en indienen van de vergunningsaanvraag. Een eventueel bezwaar of beroep zijn daarbij niet inbegrepen.
6.          Livingprojects adviseert haar wederpartij te starten met de werkzaamheden wanneer de vergunning onherroepelijk verleend is. Hiermee is Livingprojects niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die voortvloeit uit werkzaamheden gestart tijdens de bezwaarperiode.

ARTIKEL 20: LICENTIES
1.          De dienstverlening van Livingprojects bestaat onder meer -indien uitdrukkelijk overeengekomen- uit de verkoop van een of meer softwarelicenties aan wederpartij, dan wel, indien van toepassing, de inkoop van Livingprojects van een of meer softwarelicenties bij de leverancier.
2.          In beide gevallen gaat het om licenties voor standaardsoftware die tegen een eenmalige vergoeding en met eeuwigdurend gebruiksrecht met toestemming van de rechthebbende op de software voor de eerste maal op de Europese markt zijn gebracht.
3.          De gebruiksomvang van een licentie is beperkt tot de gebruiksomvang zoals die blijkt uit de licentievoorwaarden van de rechthebbende op de betreffende software en die van toepassing zijn voorafgaande aan de verkoop, behoudens voor zover uit de toepasselijke wet- en regelgeving anders voortvloeit. Gebruiksrechten worden overgedragen voor de in de offerte respectievelijk opdrachtbevestiging van Livingprojects benoemde versies van de software.
4.          Wederpartij en leverancier zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het op correcte wijze in respectievelijk buiten gebruik nemen van de software en daarbij samenhangende vragen. Livingprojects verkoopt aan wederpartij de in de offerte vermelde licentierechten op standaardsoftware, zonder voorbehoud. De koopovereenkomst komt tot stand zodra wederpartij de offerte tijdig heeft bevestigd.
5.          Levering geschiedt door schriftelijke opgaaf van de betreffende licentierechten. Indien voor levering nadere handelingen nodig blijken te zijn, zal Livingprojects deze per direct uitvoeren op verzoek van wederpartij.
6.          Livingprojects staat ervoor in dat
• de betreffende licentierechten initieel met toestemming van de rechthebbende binnen de Europese Unie op de markt zijn gebracht tegen een jaarlijkse vergoeding;

• de betreffende licentierechten niet gesplitst of anderszins onvolledig zijn;

• de betreffende licentierechten bij leveranciers van Livingprojects niet in gebruik zijn op het moment van levering daarvan aan wederpartij, noch daarna.
7.          Livingprojects vrijwaart wederpartij en haar klanten van alle aanspraken van rechthebbenden op de software ter zake van inbreuk op auteursrechten of schendingen van de verkochte licenties, voor zover de aanspraken direct te herleiden zijn tot handelen van Livingprojects onder de betreffende licentierechten.
8.          Wederpartij is volledig verantwoordelijk voor het bestellen van de juiste versie van een licentierecht. Een eenmaal afgenomen licentierecht kan niet worden geretourneerd anders dan na schriftelijke toestemming van de leverancier van de licentie.
9.          Livingprojects is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeskundig gebruik door wederpartij van softwarelicentierechten geleverd door Livingprojects. Livingprojects is tevens niet aansprakelijk als de leverancier van de licentie besluit te stoppen met de licentie danwel eenzijdig de voorwaarden voor de licentie wijzigt.

ARTIKEL 21: COORDINATIE/NEVENAANNEMING
Te allen tijde is de wederpartij - in het geval er meerdere opdrachtnemers zijn ten aanzien van een project – gehouden om zorg te dragen voor de coördinatie tussen de diverse ingeschakelde professionals. De wederpartij is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming, gegevensverstrekking en de planning. De wederpartij schakelt zo nodig een directievoerder is. Livingprojects is alleen dan gehouden de coördinatie te verrichten indien zij daartoe expliciet is opgedragen in de overeenkomst zelf. Livingprojects spant zich in om zo goed mogelijk samen te werken met andere leveranciers en (neven- en onder)aannemers dan wel andere betrokken partijen die in opdracht van de wederpartij werken, maar is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van anderen. Uitgangspunt is dat de bouwkundig aannemer de coördinatie op zich neemt. Er wordt in dat geval een aparte coördinatieovereenkomst opgesteld waaruit de informatie- en samenwerkingsplicht van Livingprojects blijkt.

ARTIKEL 22: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1.          Livingprojects is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Livingprojects vervaardigde werken c.q. de door Livingprojects geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door Livingprojects vervaardigde bescheiden e.d. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.          De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Livingprojects voorbehouden.
3.          Door het verstrekken van gegevens aan Livingprojects verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Livingprojects in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

ARTIKEL 23: ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
1.          De wederpartij verklaart zich bekend met het feit dat hij/zij conform de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk is voor de veiligheid van iedereen die bij de wederpartij op locatie werkzaam is of opdrachten uitvoert.
2.          De wederpartij is jegens Livingprojects verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek voortvloeiende verplichtingen, de Arbeidsomstandighedenwet, de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid van de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
3.          De wederpartij is gehouden om aan Livingprojects tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van het Project, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken om het Project veilig uit te voeren.
4.          De wederpartij geeft Livingprojects actieve voorlichting met betrekking tot de binnen de onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en over alle specifiek voor de werkplek van Livingprojects relevante risico’s en aandachtspunten.
5.          Indien Livingprojects of bij haar werkzame persoon een bedrijfsongeval of beroepsziekte overkomt, zal de wederpartij, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte.
6.          De wederpartij informeert, in geval van een situatie zoals gesteld in lid 5 van dit artikel, Livingprojects zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt daarbij een kopie van de opgestelde rapportage.

ARTIKEL 24: BETALING
1.          Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.          Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Livingprojects worden gebracht.
3.          Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a.          zal de wederpartij aan Livingprojects een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1,5 % per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
b.          zal de wederpartij, na daartoe door Livingprojects te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
c.          zal de wederpartij aan Livingprojects voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten verschuldigd zijn.
4.          Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Livingprojects bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. verhuur c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Livingprojects het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5.          Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
a.          De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds, uit welke hoofde dan ook, tenzij hem dit bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak is toegestaan.
b.          Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

ARTIKEL 25: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.          De eigendom van door Livingprojects geleverde en te leveren zaken gaat pas over op de wederpartij nadat deze al hetgeen zij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken aan Livingprojects verschuldigd is, heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2.          Voordat de eigendom is overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd de geleverde zaken aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Zij is slechts gerechtigd de zaken door te verkopen, voor zover dit in het in het kader van de normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
3.          Ingeval Livingprojects een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Livingprojects vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
4.          De wederpartij is verplicht Livingprojects terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
5.          De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Livingprojects heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Livingprojects te bewaren.
6.          De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Livingprojects ter inzage te geven.

ARTIKEL 26: RETENTIERECHT
Livingprojects is bevoegd om alle zaken of andere goederen welke Livingprojects van de wederpartij onder zich heeft, (terug) onder zich te houden totdat al hetgeen de wederpartij aan Livingprojects krachtens overeenkomst (of niet-nakoming daarvan) verschuldigd is, zal zijn voldaan.

ARTIKEL 27: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
1.          Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Livingprojects gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a.          in staat van faillissement wordt verklaard;
b.          (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c.          door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d.          onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e.          zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord of een akkoord op basis van de WHOA aanbiedt;
f.           anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2.          Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3.          Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

ARTIKEL 28: OVERMACHT
1.          Ingeval er sprake is van overmacht is Livingprojects gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.          Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Livingprojects, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Livingprojects.
3.          Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Livingprojects tot aan dat moment na te komen.
4.          Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, kortsluiting, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

ARTIKEL 29: VERVALTERMIJN RECHTSVORDERINGEN
Rechtsvorderingen tegen Livingprojects dienen- op straffe van verval van het recht zulks te doen- aanhangig gemaakt te zijn binnen 1 jaar nadat de wederpartij de betreffende claim voor het eerst bij Livingprojects heeft gemeld.

ARTIKEL 30: NIETIGE OF VERNIETIGBARE BEPALINGEN
Indien een bepaling van de onderhavige overeenkomst nietig is of door een rechterlijke uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de onderhavige overeenkomst van kracht blijven.
Partijen zullen over de bepalingen van de onderhavige overeenkomsten die nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel geldig is en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de onderhavige overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van de nietige of vernietigde bepaling(en).

ARTIKEL 31: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1.          Op de tussen Livingprojects en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2.          In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Livingprojects, door dat recht worden beheerst.
3.          Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de plaats waar Livingprojects is gevestigd. Desalniettemin is Livingprojects bevoegd het geschil voor te leggen voor de volgens de wettelijke regels bevoegde rechter.
4.          Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

Breda, 1 mei 2021